Medezeggenschap

De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De WMS regelt de medezeggenschap in het primair, het speciaal en het voortgezet onderwijs. Uitgangspunt van de WMS is dat er op elke school een medezeggenschapsraad (MR) is. Dat geldt dus ook voor onze Ronduitscholen. Voor ouders en leerlingen is de eigen school het belangrijkste en daar hoort medezeggenschap te zijn gegarandeerd.  

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR 

Naast een MR per school is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de wet is vastgelegd welke bevoegdheden de (G)MR heeft en welke informatie de raad moet ontvangen van de directie of het bestuur. De wet biedt de ruimte om medezeggenschap op eigen wijze vorm te geven. Ons bestuur heeft dit, in nauw overleg met de GMR vastgelegd in een medezeggenschapsstatuut. Naast het statuut heeft iedere (G)MR een reglement. Hierin staan de taken en bevoegdheden. 

 

Deel Medezeggenschapsraad Alkmaar DMR


Ik ben Raymond Woestenburg en sinds september 2020 lid van de MR. Vanaf maart 2012 ben ik werkzaam op de Spinaker. Eerst als leerkracht bij het SO om daarna in het VSO aan de slag te gaan.  Voor mij is medezeggenschap belangrijk omdat je een stem bent voor je collega’s. Een goede werkplek is voor mij erg belangrijk en daar hoop ik via de MR aan bij te dragen.

Mijn naam is Henk Pannekoek. September 2018 aan boord van de Spinaker gestapt om het leuke restaurant Nr7 nog verder te professionaliseren. Inmiddels vervul ik o.a. de rol van stagecoördinator en gezonde schoolcoach. Het algemeen welbevinden van iedereen in onze school gaat me aan mijn hart. Daarom spreek ik ook mijn woordje mee in de MR.