Regels en afspraken

Basisgedragsregels
 

1. Op school kom je om te leren en te werken. Laat zien dat je dat begrijpt.
2. Laat zien dat je respect hebt voor een ander en dat je iedereen in zijn/haar waarde laat.
3. Laat zien dat je respect hebt voor de eigendommen van jezelf, van anderen en die van school.

Verboden

Het is ten strengste verboden de volgende zaken op school bij je te hebben:

  • vuur-, schiet-, gooi-, slag- of steekwapens van welk formaat dan ook;

  • vuurwerk, dit geldt ook voor zogenaamd kindervuurwerk als sterretjes, klappertjes etc;

  • spuitbussen, markeerstiften en dergelijke;

  • pornografisch of ander aanstootgevend materiaal;

  • drugs of alcoholische drank.

Wanneer je deze zaken bij je hebt, worden ze in beslag genomen. De school besluit dan wat er met deze spullen gebeurt. Afhankelijk van de ernst kan ook besloten worden de politie in te schakelen.
Het is ook niet toegestaan tijdens schooltijd onder invloed van drugs of alcohol te verkeren. In zo’n geval word je naar huis gestuurd en worden je ouders ingelicht.

Beeld en geluid
Het niet is toegestaan om in de school en op het schoolplein beeld- en geluidopnames te maken. 
Bij speciale gelegenheden kan van deze regel worden afgeweken en dient eerst te worden overlegd met de directie.

Rascisme en discriminatie
Het is verboden je racistisch of discriminerend te uiten of te gedragen. Teksten, tekens, symbolen, gebaren, liederen etc, die racistisch of discriminerend zijn, of verwijzen naar racistische of andere extreme opvattingen, zijn niet toegestaan. De school behoudt zich het recht voor bepaalde muziek, kleding(merken), beelden of beeldmateriaal, handelingen, gebaren en uitlatingen om deze reden te verbieden.

Gestolen goederen
Als je in het bezit bent van iets waarvan het vermoeden bestaat dat het gestolen is, licht de school je ouders/verzorgers hierover in. Als aanvulling hierop geldt de regel dat je niets met elkaar mag ruilen, aan elkaar mag verkopen of weggeven.

 

Alle schoolregels en protocollen

Religie

VSO de Spinaker is een openbare school. Leerlingen van alle religies en gezindten zijn hier welkom.

Het belijden van de religie onder schooltijd (bijvoorbeeld bidden tijdens de Ramadan onder lestijd) staan we niet toe. We bieden hiervoor ook geen faciliteiten.

Rookbeleid 

De visie van De Spinaker is dat er op en rond de school door leerlingen niet gerookt wordt. De Spinaker wil een gezonde en veilige school zijn voor leerlingen en daar past het gedogen van roken niet in. Daarom zijn alle scholen en schoolpleinen voor leerlingen en leraren rookvrij.  


Privacyreglement leerlingen

Op school gebruiken we gegevens van leerlingen. We noemen deze gegevens persoonsgegevens. In dit privacyreglement is beschreven voor welke doelen en hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt. Het gaat hierbij niet alleen om gewone persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en overige contactgegevens, maar soms ook om bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid van leerlingen.Het schoolbestuur Ronduit Onderwijs (ook wel bevoegd gezag genoemd) is verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy van leerlingen en stelt dan ook het privacyreglement vast. Het privacyreglement is daarmee van toepassing op alle scholen die onder Ronduit Onderwijs vallen. Het privacyreglement is voorgelegd aan de ouder/leerling geleding van de GMR en heeft van deze geleding de instemming verkregen.

Het gehele privacyregelement leerlingen is te downloaden als pdf